Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o kredycie technologicznym!

Zapytaj o dotacje

biuro@a1europe.pl

12 259 80 70

Pobierz
kartę projektu

Pobierz

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Kredyt Technologiczny oferuje możliwości sfinansowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak zakup lub unowocześnienie środków trwałych, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii. „Kredyt na innowacje technologiczne” jest jednym z działań w ramach 3 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – jest to poddziałanie 3.3.2.

POIR został utworzony z myślą o wspieraniu szeroko rozumianej innowacyjności. Szczegółowe cele, które pozwolą na realizację kluczowych założeń programu to przede wszystkim: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, tworzenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług, a także współudział innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.

Środki z Unii Europejskiej przeznaczone na realizację POIR wynoszą ogółem aż 10 mld euro! Większość przypada na pulę konkursową, gdzie wsparcie otrzymają najlepiej zaprojektowane i przemyślane inwestycje, w najwyższym stopniu realizujące cele programu i spełniające kryteria wskaźnikowe.

W ramach Inteligentnego Rozwoju Unia Europejska dofinansuje działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

W programie dofinansowywane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, będą mogły otrzymać dotacje z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (tzw. RPO).

Więcej możliwości nt pozyskania środków na innowacyjne technologie znajdziesz na stronie POIR

 

Żródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 4 kwietnia 2016.

Harmonogram naborów na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 29 lutego 2016.